สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา…(Time Perspective)

เวลาอยากรู้เวลามาตรฐานในประเทศไทย เรานึกถึงอะไร มีวิธีมากมายที่เราเอาไว้ใช้ตั้งเวลาให้กับ มือถือ นาฬิกา หรือ แม้กระทั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ส่วนตัว มักหยิบโทรศัพท์ แล้วกด เบอร์ 181 แล้วเราจะได้ยินเสียง ปี๊บ พร้อม กับเสียงของหญิงวัยกลางคน พูดว่า

สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา ….นาฬิกา….นาที…วินาที….ปี๊ป…

ทุกๆสิบวินาที หญิงผู้นี้จะพูดเวลาที่เปลี่ยนไป

เวลาเป็นของมีค่า เราต่างคน มีวิธีการใช้เวลาที่แตกต่างกัน นักจิตวิทยา ศาสตราจารย์ฟิลิป(Philip Zimbardo) ได้แบ่งปันหนึ่งในเรื่องมุมมองของเวลาของบุคคล 3 แบบ ที่มีผลต่อ การทำงาน สุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่

  1. มุมมองที่ใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็นหลัก ภาพในอตีดมีทั้งในแบบที่ลบ คือกลุ่มคนที่มองเห็นแต่ความล้มเหลว เสียใจ ส่วนภาพในอดีดที่เป็นบวก มักมมองถึงความสำเร็จ หรือว่า ความสุขในอดึด คนกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มคนที่เก็บโลห์รางวัล เหรียญกีฬา หรือประกาศนียบัตร
  2. มุมมองทีอยู่กับปัจจุบัน การอยู่กับปัจจุบันแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มเช่นกัน คือ กลุ่มที่หลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ความไม่สบายใจ หรืออีกกลุ่มคือ กลุ่มที่มองหาความรู้ใหม่ ประสบการณแปลกใหม่
  3. มุมมองที่มองไปถึงอนาคตเป็นหลัก คนส่วนใหญ่ที่มีเป็นอยู่ รวมถึงคนที่อ่านบทความนี้อยู่ คือกลุ่มคนที่มองไปถึงอนาคต และนั่นก็เป็นสาเหตุที่เราทำงานมากกว่าที่จะเล่น (อดทน อดกลั้น ต่อตัณหาที่เรามี) หลายคนมองเรื่องอนาคตในมุมมองของความเชื่อคือ ชีวิตเริ่มต้นหลักความตาย การมีชีวิตอยู่กับอนาคตให้ได้ดีนั้น เราต้องมีความเชื่อ หรือว่าความฝัน ถึงที่สิ่งที่เราวาดไว้ ความชัดเจนของภาพคือตัวกระตุ้นให้เราทำในสิ่งที่นำพาให้เราไปถึงจุดอนาคต (ไม่ใช่ก็ใกล้เคียง)

สิ่งหนึ่่งที่สนใจในงานวิจัยคือ กลุ่มคนที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร เช่น ประเทศไทย มักมองไปถึงอนาคตน้อยกว่ากลุ่มคนที่อยู่ห่างเส้นศูนย์สูตร เหตุเพราะว่าสภาวะอากาศที่ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก ทำให้ไม่รู้สึกว่าจะต้องกระตือรือร้นเพื่อเตรียมตัวกับอากาศ หรือสภาวะที่เปลี่ยนไป

โดยส่วน่ตัวเชื่อว่างานวิจัยคงไม่ได้ชี้นำว่า มุมมองไหนเป็นมุมมองที่ดีที่สุด หากแต่เป็นการเข้าใจมุมมองของเราว่าเรากำลังอยู่ในโหมดไหน เพื่อจะได้พยายามที่จะสร้างสมดุลของการใช้เวลา เพื่อการทำงาน สุขภาพ และ คุณภาพของชีวิต

Tagged with:
Posted in Coaching, Time Management

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: