Blog Archives

สมองเราถูกเสมอ หรือ?

ถ้าคุณเป็นคนส่วนใหญ่ในโลก เราจะเห็นภาพทั้งสองภาพนี้เคลื่อนไหวได้ แต่หากความเป็นจริงแล้ว ภาพทั้งสองนี้เป็นภาพนิ่ง เหตุผลอย่างง่ายคือสมองของเราไม่สามารถประมวลผลภาพทั้งหมดได้ทัน จึงทำให้เราเป็นภาพนิ่งกลายเป็นเคลื่่อนไหวได้ และนี่เป็นหนึ่งในเครื่องยืนยันว่า เราไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่เราเห็นได้ เพราะว่าสมองของเรามีข้อจำกัด หากแต่ข้อจำกัดเหล่านี้สามารถเป็นเพื่่อนเราได้ถ้าเราเข้าใจ และพยายามเรียนรู้อะไรใหม่ โดยลืมอดีตที่เราเคยเข้าใจบ้าง เผื่อว่าบางทีเราอาจจะได้เห็นภาพใหม่ในงานเดิมๆ หรือแม้แต่วิธีการตัดสินใจ วิธีการทำงานที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป  

Posted in Brain, Coaching, Decision